MILJÖPOLICY BALTIC KALMAR MARINA AB

Vårt företag servar & reparerar båtar samt hyr ut platser för vinterförvaring inomhus och utomhus. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Baltic Kalmar Marian AB ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, tillvägagångssätten vi utför de olika arbetsmomenten, transporter, verkstad, extern service på annan plast samt butik och lager.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Vi ska bara köpa förnyelsebar el i den mån det går.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras.
  • Vi ska visa öppenhet och informera om företagets miljöarbete på vår hemsida  baltic.nu och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
  • Baltic Kalmar Marina har enhälligt beslutat att det i varvets lokaler inte är tillåtet att skrapa, slipa eller måla båtbottnar. Det krävs en härdplastutbildning för att vara medveten om miljö och hälsorisker, denna utbildning och kompetens innehar varvets personal.

Dokument uppdaterat 2021-12-30